WYKORZYSTANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH W PRACY NAUCZYCIELA – STUDIA PODYPLOMOWE DOSKONALĄCE

 

narzedzia1

Studia ukierunkowane są na poznanie nowoczesnych narzędzi do poprawy efektywności nauczania, uatrakcyjnienia przekazu informacji, sprawnego monitoringu i oceny pracy, a także prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Pedagodzy znajdą tu wszytko, co jest niezbędne dla nauczyciela XXI wieku, świadomego szybko zmieniających się trendów technologicznych.


CEL STUDIÓW 

Studia mają na celu przygotowania nauczyciela do korzystania z różnorodnych narzędzi informatycznych w nauczaniu. Ukierunkowane są na poznanie nowoczesnych narzędzi do poprawy efektywności nauczania, uatrakcyjnienia przekazu informacji, sprawnego monitoringu i oceny pracy, a także prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

 

ADRESACI

Studia podyplomowe Wykorzystanie narzędzi informatycznych w pracy nauczyciela  skierowane są do nauczycieli chcących poszerzyć swój warsztat pracy dydaktycznej o nowoczesne narzędzia informatyczne.

 

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Podczas studiów słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie:

- konfiguracji sieci komputerowej;

- podstaw programowania;

- podstawowych algorytmów i mechanizmów ich działania;

- zarządzania serwisem WWW i serwerem multimedialnym;

- implementacji zajęć na z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość;

- wykorzystania narzędzi multimedialnych w prowadzaniu lekcji;

- etyczno-prawnych aspektów korzystania z technologii informatycznej.

 

PROGRAM STUDIÓW

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

1. Podstawowe zasady działania sieci i systemów komputerowych.

2. Podstawy programowania.

3. Algorytmika i rozwiązywanie problemów.

4. Narzędzia i usługi w Internecie.

5. Zarządzanie serwisami www oraz multimedialnymi.

6. Edukacja na odległość - wybrane systemy użytkowe i stosowane technologie informatyczne.

7. Multimedialne wspomaganie dydaktyki, grafika, video, audio.

8. Komunikacja człowiek-komputer.

9. Aspekty etyczno-prawne korzystania z technologii informacyjnej.

 

Czas trwania: 160 godzin, 2 semestry

Koszt studiów: 2400 zł (całość)

 

METODA KSZTAŁCENIA

Nauczanie teorii odbywa się poprzez e-learning (za pośrednictwem sieci Internet). Słuchacz podczas trwania studiów ma zapewnioną opiekę merytoryczną ze strony nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot, (stymuluje proces dydaktyczny, pomaga w przyswojeniu materiału udziela wyjaśnień itp.)

Słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętności praktyczne zdobyte podczas treningów i warsztatów. Nauczanie odbywa się poprzez case study, quizy wiedzy 
i testy kompetencji. Ponadto student będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji, w trakcie których przeanalizuje z prowadzącym problemy, z którymi boryka się w swojej pracy zawodowej.

Warsztaty (1 x semestr)

Warsztaty realizowane są podczas zjazdów egzaminacyjnych. Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści,doświadczeni trenerzy, którzy  na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą oraz prowadzą doskonalenie nauczycieli w zakresie kształcenia informatycznego.

Organizacja zajęć e-learningowych

Materiały na kolejne bloki tematyczne udostępniane będą co drugą sobotę miesiąca. Studia odbywają się w systemie semestralnym, a realizowane są e-learningowo w połączeniu z formą niestacjonarną.   Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie zjazdu egzaminacyjnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) dyplom ukończenia szkoły wyższej
3) dokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne (dotyczy nauczycieli)
4) fotografia o wymiarach 37 x 52mm
5) kserokopia dowodu osobistego
6) życiorys

7) potwierdzenie opłaty wpisowej
 

WARUNKI UKOŃCZENIA

•    udział w zajęciach w formie elektronicznej (e-learning) i stacjonarnej

•    uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów z poszczególnych przedmiotów

•    wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Studia w systemie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie niestacjonarnym, Absolwenci otrzymują takie same świadectwa.