Regulamin

Regulamin Serwisu

www.nauczanie-online.pl

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

1.  Regulamin Serwisu www.nauczanie-online.pl – zwany dalej: „Regulaminem” - określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu www.nauczanie- online.pl – zwany dalej „Serwisem”).

2.  Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Serwisu, zwanych dalej „Użytkownikami”.

3.  Na potrzeby Regulaminu wskazane poniżej pojęcia oznaczają:

1)  Administrator/   Sprzedawca   –    Fundacja    Inicjatyw    Menadżerskich  ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7 20–078 Lublin, KRS: 0000290822, NIP: 712– 308-96–56, REGON: 060295371,

2)  Użytkownik/Usługobiorca/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu,

3)  Kurs – szkolenie on-line przygotowane przez Administratora obejmujące w szczególności materiały szkoleniowe w formie cyfrowej (treści cyfrowe),

4)  Konto     -    przydzielone      danemu     Użytkownikowi,      za    pomocą     którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu. Konto powiązane jest z imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym podawanym podczas rejestracji użytkownika,

5)  Umowa sprzedaży - umowa zawarta przez Sprzedającego z Kupującym, w trybie określonym w Regulaminie, stanowiąca umowę zawieraną na odległość, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (funkcjonalności Serwisu),

6)  Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Rozdział 2.

Zawarcie umowy sprzedaży

 

1.  Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu.

2.  Zawarcie Umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

3.  W Formularzu Zamówienia Usługobiorca wskazuje:

a)  Imię i nazwisko (nazwę firmy/podmiotu);

b)  Numer telefonu oraz adres email, do którego będzie przyporządkowane konto w Serwisie.


4.  Podając powyższe dane Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie ich przez Administratora, który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

5.  Użytkownik w każdym czasie może domagać się poprawienia danych osobowych. Dane przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest wyłącznie dla celów związanych obsługą zamówienia oraz korzystania z Serwisu. W zakresie i dla celów określonych powyżej Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom.

6.  Wypełniając Formularz  Zamówienia,  Użytkownik  potwierdza  autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu Zamówienia oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

7.  Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający wybiera przycisk „Złóż zamówienie i przejdź do płatności”.

8.  Złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia nie jest możliwe.

9.  Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres mailowy podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.

 

Rozdział 3. 

Formy zapłaty

 

1.  W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówienia zapłaty można dokonać systemem płatności elektronicznych akceptowanych w przez Sprzedawcę - Przelewy 24.

2.  Cena podana przy składaniu zamówienia jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Kupującego oraz Sprzedawcy.

3.  Sprzedawca wystawia faktury VAT. Faktury dostarczane będą na życzenie Kupującego w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę.

 

Rozdział 4.

Realizacja umowy sprzedaży

 

1. Dostęp do szkolenia i materiałów szkoleniowych uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Kupującego.

2. Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o sposobie logowania do platformy e-learningowej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez administratora potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówiony kurs.

3. Dane do rejestracji na platformie Sprzedawca przesyła na adres mailowy podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.


Rozdział 5.

Korzystanie z udostępnionych materiałów

 

1.  Do korzystania z Serwisu konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s), graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader).

2.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika.

3.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Użytkownik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Użytkownika lub innych problemów technicznych leżących po stronie Użytkownika.

4.  Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Administratora. Autorskie prawa majątkowe do materiałów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym przysługują Administratorowi. Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe zamieszczone na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich ze wszystkimi skutkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

5.  Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.

6.  Użytkownik przystępuje do testów sprawdzających dostępnych w Serwisie we własnym zakresie. Może rozwiązać wszystkie testy sprawdzające po zapoznaniu się z wszystkimi materiałami, lub rozwiązywać je systematycznie po zapoznaniu się z poszczególnymi modułami kursu.

7.  W przypadku naruszenia przez Użytkownika praw Administratora i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Administrator uprawniony jest do podjęcia stosownych kroków prawnych.

Rozdział 6. 

Reklamacje

 

1.  W przypadku problemów z logowaniem na platformę e-learningową lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Administratora drogą mailową na adres: edukacja@fim.org.pl.

2.  Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Administratora będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpływu reklamacji na adres: edukacja@fim.org.pl.


Rozdział 7.

Odstąpienie od umowy

 

1.  Użytkownik, który nie rozpoczął korzystania z platformy e-learningowej może odstąpić od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100% zwrot kwoty uiszczonej na rzecz Administratora.

2.  Rozpoczynając korzystanie z platformy e-learningowej Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu kwoty uiszczonej na rzecz Administratora.

3.  Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy na adres: edukacja@fim.org.pl

4.  Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany w przypadku, gdy Użytkownik wyśle informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

5.  W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy Użytkownik może wykorzystać poniższy wzór formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

1.      Adresat: Fundacja Inicjatyw Menadżerskich ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin, edukacja@fim.org.pl

2.     Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi …………………………………….. 

3. Data zawarcia umowy: …………………………………………………………….

4. Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………….. 

5. Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………………. 

6. Data: ………………………………………………………………………………… 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

 

1.  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Serwisu.

2.  Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.

3.  Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez podania przyczyny.

4.  Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.


Last modified: Thursday, 15 February 2018, 7:35 AM