ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE –  STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE

 

zo1

Studia mają na celu  przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych. Studia obejmujące kompleksową wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania dają szansę na rozwój zawodowy i awans.


CEL STUDIÓW

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych w warunkach reformy edukacji. Studia nadają kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawniają do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych.


ADRESACI

Studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie skierowane są do osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.  

 

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Podczas studiów podyplomowych słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie:

- teoretycznych i praktycznych podstaw organizowania, zarządzania i kierowania rozwojem   placówek oświatowych;

- prawnych i ekonomicznych podstaw funkcjonowania placówek oświatowych;

- zarządzania finansami placówek oświatowych;

- struktury systemu oświatowego w Polsce;

- form nadzoru nad działalnością placówki oświatowej;

- oceny jakości działań szkoły i wdrażania zmian służących jej doskonaleniu;

- procesów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi;

- administrowania placówkami oświatowymi;

- prowadzenia polityki kadrowej;

- pozyskiwania środków finansowych przeznaczanych na działalność placówek oświatowych;

- monitorowania i oceny efektów wdrażanych działań mających na celu rozwój placówek oświatowych.

 

Po ukończeniu studiów słuchacz nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych różnego typu.


PROGRAM STUDIÓW

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

1. Podstawy organizacji i zarządzania 
2. Komunikacja interpersonalna.  Negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktem w szkole 
3. Prawo w praktyce oświatowej 
4. Status prawny dyrektora szkoły. Organizacja pracy dyrektora. 
5. Przywództwo edukacyjne w szkole. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oświatowych. Dyrektor jako lider w środowisku 
6. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli. Ocena pracy nauczyciela. Awans zawodowy nauczycieli. Motywowanie nauczycieli 
7. Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością pracy szkoły. Podstawy prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja w  placówce oświatowej 
8. Wypalenie zawodowe nauczycieli i strategie przeciwdziałania w środowisku szkolnym 
9. Organizacja i kierowanie placówką oświatową. Planowanie i organizacja pracy placówek oświatowych  
10. Technologie informacyjne w  zarządzaniu szkołą 
11. Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły. Zamówienia publiczne. Kontrola zarządcza 
12. Zewnętrzne źródła finansowania projektów edukacyjnych  
13. Public relations w szkole 

 

Czas trwania: 200 godzin, 2 semestry.

Koszt studiów: 2400 zł (całość)


METODA KSZTAŁCENIA

Nauczanie teorii odbywa się poprzez e-learning (za pośrednictwem sieci Internet). Słuchacz podczas trwania studiów ma zapewnioną opiekę merytoryczną ze strony nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot (stymuluje proces dydaktyczny, pomaga w przyswojeniu materiału, udziela wyjaśnień itp.).

Słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętności praktyczne zdobyte podczas treningów i warsztatów. Nauczanie odbywa się poprzez case study, quizy wiedzy 
i testy kompetencji. Ponadto słuchacz będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji, w trakcie których przeanalizuje z prowadzącym problemy, z którymi boryka się w swojej pracy zawodowej.

Warsztaty (1 x semestr)

Warsztaty realizowane są podczas zjazdów egzaminacyjnych. Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści,doświadczeni trenerzy, terapeuci, profilaktycy, którzy, na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.

Organizacja zajęć e-learningowych

Materiały na kolejne bloki tematyczne udostępniane będą co drugą sobotę miesiąca. Studia odbywają się w systemie semestralnym, a realizowane są e-learningowo w połączeniu z formą niestacjonarną.   Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni po zakończeniu semestru w trakcie zjazdu egzaminacyjnego.


WYMAGANE DOKUMENTY

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) dyplom ukończenia szkoły wyższej
3) dokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne (dotyczy nauczycieli)
4) fotografia o wymiarach 37 x 52mm
5) kserokopia dowodu osobistego
6) życiorys

7) potwierdzenie opłaty wpisowej

 

WARUNKI UKOŃCZENIA

•  udział w zajęciach w formie elektronicznej (e-learning) i stacjonarnej

•  uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów z poszczególnych przedmiotów

•  wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Studia w systemie e-learningowym są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie niestacjonarnym. Absolwenci otrzymują takie same świadectwa.