PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE –  STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE

 

ppStudia skierowane są do absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego lub drugiego stopnia, którzy chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami merytorycznymi. Wbrew obiegowym opiniom zawód nauczyciela ma przed sobą perspektywy  – w warunkach reformy edukacji szefowie placówek borykają się ze znalezieniem pedagogów określonych specjalności.


CEL STUDIÓW

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują przygotowanie pedagogiczne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu zgodnego z posiadanymi przez słuchacza kwalifikacjami merytorycznymi.

 

Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań zawodowych w zakresie organizowania procesu nauczania i wychowania oraz projektowania działań edukacyjnych, poznają techniki pracy zgodne ze współczesną wiedzą o uczeniu się i nauczaniu.

 

ADRESACI

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne skierowane są do absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego i/ lub drugiego stopnia, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela.UZYSKANE KWALIFIKACJE

Podczas studiów, obejmujących również praktyki zawodowe, słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie:

- pedagogiki i dydaktyki ogólnej i szczegółowej;

- diagnozowania możliwości, ograniczeń i potrzeb uczniów;

- analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych i wychowawczych;

- dostosowywania warunków edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów;

- planowania i projektowania działań edukacyjnych zgodnych z podstawą programową;

- wykorzystanie innowacyjnych i aktywizujących metod w nauczaniu i wychowaniu;

- procesu komunikowania interpersonalnego i społecznego;

- struktur i funkcji systemu edukacji;

- podstawowych założeń prawa oświatowego;

 

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku nauczyciela.

 

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ich ukończenie daje przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 

1 . Podstawy pedagogiki
2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej   i rozwojowej. Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej i kształcenia 
3. Teoria wychowania. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 
4. Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i szczegółowej 
5. Dydaktyka przedmiotowa na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych 
6. Komunikacja i kultura języka. Emisja głosu 
7. Innowacyjne i aktywizujące  metody w nauczaniu i wychowaniu 
8. Podstawy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
9. Wybrane zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii kształcenia 
10. Wybrane zagadnienia profilaktyki niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Profilaktyka i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole
11. Prawo oświatowe. System edukacji w Polsce i wybrane systemy edukacyjne  na świecie. Status zawodowy nauczyciela 
12. Planowanie i organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w szkole. Organizacja pracy nauczyciela 
13. Poradnictwo zawodowe  
14. Praktyka pedagogiczna  

 

Czas trwania: 305 godzin (3 semestry) oraz 150 godzin praktyk organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych.

Koszt studiów: 3900 zł (całość)

 

METODA KSZTAŁCENIA

Nauczanie teorii odbywa się poprzez e-learning (za pośrednictwem sieci Internet). Słuchacz podczas trwania studiów ma zapewnioną opiekę merytoryczną ze strony nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot (stymuluje proces dydaktyczny, pomaga w przyswojeniu materiału udziela wyjaśnień itp.).

Słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętności praktyczne zdobyte podczas treningów i warsztatów. Nauczanie odbywa się poprzez case study, quizy wiedzy 
i testy kompetencji. Ponadto słuchacz będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji.

Warsztaty (1 x semestr)

Warsztaty realizowane są podczas zjazdów egzaminacyjnych. Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści,doświadczeni trenerzy, terapeuci, profilaktycy, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.

Organizacja zajęć e-learningowych

Materiały na kolejne bloki tematyczne udostępniane będą co drugą sobotę miesiąca. Studia odbywają się w systemie semestralnym, a realizowane są e-learningowo w połączeniu z formą niestacjonarną.   Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni po zakończeniu semestru, w trakcie zjazdu egzaminacyjnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) dyplom ukończenia szkoły wyższej
3) fotografia o wymiarach 37 x 52mm
4) kserokopia dowodu osobistego
5) życiorys

6) potwierdzenie opłaty wpisowej

 

WARUNKI UKOŃCZENIA

•    udział w zajęciach w formie elektronicznej (e-learning) i stacjonarnej oraz przedłożenie dokumentacji z odbytych praktyk

•    uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów z poszczególnych przedmiotów

•    wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Studia w systemie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie niestacjonarnym. Absolwenci otrzymują takie same świadectwa.