ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI POMOCY SPOŁECZNEJ


Nieustanne zmiany demograficzne, problemy wielokulturowości, przeobrażenia rodziny i gospodarstw domowych, choroby cywilizacyjne i wciąż pojawiające się nowe patologie społeczne, które wymuszają konieczność reorganizacji systemu pomocy społecznej w Polsce. Stawiają też nowe wyzwania przez zarządzającymi placówkami pomocy społecznej

W ramach studiów oferujemy wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego.


CEL STUDIÓW


Celem kształcenia jest przygotowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej do samodzielnego i nowoczesnego zarządzania jednostkami pomocy społecznej. W studiach mogą uczestniczyć  aktualni i potencjalni kierownicy instytucji pomocy społecznej zainteresowani nabywaniem umiejętności  lepszego sprawowania funkcji kierowniczej a zwłaszcza zarządzania zasobami ludzkimi, jak i też w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji i realizowania zadań na poziomie gminy i powiatu z uwzględnieniem możliwości finansowych, środowiskowych i społecznych w danym regionie.

Program studiów zawiera podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania, psychologii i pedagogiki zarządzania, socjologii, prawa, polityki społecznej oraz diagnozowania i pomiaru w pomocy społecznej. Obejmuje dwa zasadnicze moduły: moduł wprowadzający skoncentrowany na uniwersalnych zasadach skutecznego zarządzania oraz moduły szczegółowe poświęcone specyfice poszczególnych instytucji socjalizacyjnych, od domów dziecka do domów pomocy społecznej.

W uzasadnieniu tak sformułowanych celów kształcenia podkreślamy, że zarządzanie współczesnymi instytucjami pomocy społecznej wymaga  od kierowników  tych instytucji  połączenia umiejętności menedżerskich z interpersonalnymi, sprawności technicznej z jakością etyczną działań pomocowych. Do realizacji tych zadań przygotowują niniejsze studia.


UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA INSTYTUCJAMI POMOCY SPOŁECZNEJ


Zarządzanie jest procesem złożonym, który można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań wobec ludzi i dopilnowanie, aby wykonali je w najbardziej efektywny sposób.

Każda organizacja ma cztery podstawowe elementy: zasoby ludzkie, materialne, finansowe oraz zasoby informacyjne a zarządzanie polega na odpowiednim koordynowaniu i wykorzystywaniu wymienionych zasobów do osiągania celów organizacji.

Zadaniem kierownika jest łączenie i koordynacja zasobów poprzez planowanie, czyli określanie celów, podejmowanie decyzji dotyczących wyboru najlepszych sposobów realizacji, organizowanie, czyli porządkowanie działań i zasobów oraz kierowanie i motywowanie ludzi do rzetelnego wykonywania zadań skierowanych na realizację celów organizacji. Zarządzanie to także kontrolowanie, czyli obserwacja i monitoring realizowanych działań.

W ramach treści programowych niniejszych studiów podkreślamy, że menadżer jest odpowiedzialny za realizację procesu kierowania, który jest inny w małych (np. wiejskich) a inny w dużych (np. wielkomiejskich), organizacjach wymagających wielopoziomowego zarządzania.

Współczesne zarządzanie w sektorze publicznym, a wiec tym, do którego należy także publiczna pomoc społeczna, podlega w ciągu ostatnich lat radykalnym zmianom.

W znaczący sposób zmieniło się spojrzenie na zarządzanie w tym sektorze, który dostarcza szerokiego asortymentu dóbr i usług, stale rosnącego w krajach Unii Europejskiej. Presja do lepszego zarządzania ograniczonymi zasobami jest częściowo skutkiem presji zewnętrznych biorących swój początek w procesach globalizacji i regionalizacji. Równie silna presja pochodzi z ograniczeń wewnętrznych takich jak deficyt budżetowy.

W ramach kształcenia postaw podkreślamy, że menadżerowie w sektorze publicznym powinni kierować się regulacjami prawnymi i dostarczać wysokiej jakości usług,  jednocześnie zmagając się z ograniczeniami i godząc różne grupy interesów.

Cele naszych studiów wynikają z ewolucji państwa i administracji publicznej. Za  Jerzym Hausnerem i Stanisławem Mazurem wskazujemy główne kierunki zmian w polityce społecznej istotne dla jakości zarządzania instytucjami pomocy społecznej. Są to:

1.przejście od odpowiedzialności przedmiotowej do podmiotowej,

2.odejście od linearności w kierunku sieciowości,

3.przejście od koordynacji biurokratycznej do partnerstwa i przywództwa,

4.odejście od statyczności i niezmienności do dynamizmu i adaptacyjności,

5.przejście od niezawodności do probabilizmu,

6.ewolucja państwa monocentrycznego ku dekoncentracji i decentralizacji.

 

Dostrzegając specyfikę zarządzania pomocą społeczną i nie kwestionując technicznej przydatności teorii i metod organizacji i zarządzania biznesem w pomocy społecznej, w ramach proponowanych studiów, kładziemy nacisk na potrzebę jakościowo innego podejścia do tych kwestii wprowadzając koncepcję godnego zarządzania w pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Nasza propozycja  stanowi próbę połączenia efektywności i skuteczności ze  współczuciem i podtrzymywaniem celów humanistycznych organizacji pomocy społecznej.

 

ADRESACI STUDIÓW


Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych, zarządzających, bądź zamierzających realizować funkcje zarządcze w systemie pomocy społecznej, w tym także prywatnych placówek medycznych, samorządów, jako organów założycielskich.

Uczestnikami studiów mogą być wszystkie osoby zainteresowane podniesieniem wiedzy i doskonalenie umiejętności  w obszarze funkcjonowania i zarządzania podmiotami systemu pomocy społecznej na różnych szczeblach administracji.

Słuchaczami studiów mogą być:

 • Dyrektorzy i kierownicy domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, placówek  opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne.
 • Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych.
 • Osoby sprawujące nadzór nad wyżej wymienionymi instytucjami.
 • Pracownicy terytorialnych samorządów lokalnych podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym.
 • Pracownicy pozarządowych form wspomagania człowieka (stowarzyszenia, fundacje).
 • Pracownicy socjalni.

KWALIFIKACJE I PERSPEKTYWY ZAWODOWE


Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów dają kompetencje do realizowania funkcji zawodowych takich, jak:

 • pracownik w jednostkach zarządczych i zarządzających w instytucjach służby zdrowia;
 • osoba realizująca programy ochrony zdrowia, lub kierująca zespołami realizującymi programy ochrony zdrowia;
 • pracownik działów metodycznych i organizacyjnych w placówkach i jednostkach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;
 • osoba pracująca w działach prewencji i promocji zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej i w placówkach pomocy społecznej;
 • pracownik administracji państwowej, w samorządzie terytorialnym, którego działania odnoszą się do placówek i instytucji służby zdrowia i opieki społecznej;
 • pracownik instytucji ubezpieczeniowych w obszarze odnoszącym się do ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Absolwenci, po spełnieniu warunków określonych rozporządzeniem, otrzymają dyplom uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.


KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA


Kadrę naukową stanowić będą pracownicy naukowi a także specjaliści – praktycy pełniący funkcje zarządzające i administracyjne w placówkach socjalizacyjnych opiekuńczych, domach pomocy społecznej, pogotowiu opiekuńczym.  


PROGRAM STUDIÓW:


Program studiów uwzględnia wymagane minimum programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r.

Ramowy program studiów obejmuje:

 • zagadnienia z dziedziny prawa, jak prawo konstytucyjne, administracyjne administracyjnego, finansowe, handlowe, medyczne w Polsce i UE, prawo samorządu terytorialnego, odpowiedzialność cywilna i karna.
 • zagadnienia związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem instytucji pomocy społecznej, jak ochrona danych osobowych i system jakości, kontraktowanie świadczeń opiekuńczych, prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania odnośnych podmiotów, finansowanie instytucji pomocy społecznej, zarządzanie finansami, modele restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, praktyka zarządzania pomocą społeczną przez jednostki samorządu terytorialnego, zamówienia publiczne, zarządzanie marketingowe i PR.
 • Zagadnienia związane z najnowszymi modelami zarządzania, w tym zarządzania innowacją i kierowania zespołem.
 • Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym.
 • Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej w podziale na bloki  tematyczne: 
 • kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej,
 • kierowanie i zarządzanie superwizyjne,
 • zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego,
 • systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej,
 • kontrola zarządcza.
 • Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: gminy, powiatu i województwa,
 • Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej,
 • Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej, Stres i wypalenie zawodowe, Kompetencje zawodowe pracowników pomocy społecznej.

PRAKTYKI


Praktyki będą realizowane m.in. placówkach takich, jak: hospicja, domy pomocy społecznej, domy dziecka, MOW i MOS.


REALIZACJA PROGRAMU


Program zajęć zrealizowany będzie w trybie on-line- 60% czasu trwania studiów oraz 40 procent w postaci dwóch czterodniowych zjazdów na początku i na zakończenie studiów. Studia trwają łącznie 2 semestry. Forma zajęć obejmuje wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, seminaria.

 

Czas trwania: 2 semestry liczba godzin:265

Początek zajęć: semestr letni rok akademicki 2017-2018 (uruchomienie zajęć uzależnione jest od  zebrania się grupy).

uzależniony do utworzenia się grupy.

Wysokość opłaty: 2400 zł (za 2 semestry).


WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW


 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów
 • pozytywna ocena praktyk
 • wniesienie wszystkich wymaganych opłat

Studia kończą się prezentacjami przygotowanymi przez uczestników
(w maksymalnie 4 osobowych zespołach) a dotyczącymi zagadnień poruszanych w ramach studiów oraz związanych z dotychczasowym doświadczeniem zawodowym. Prezentacje są przedstawiane w zjeździe 2- podsumowującym projekt w ramach sesji panelowej skoncentrowanej na dzieleniu się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie zarządzania placówkami pomocy społecznej.

 

Organizacja zajęć e-learningowych

Materiały na kolejne bloki tematyczne udostępniane będą co drugą sobotę miesiąca. Studia odbywają się w systemie semestralnym, a realizowane są e-learningowo w połączeniu z formą niestacjonarną.   Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie zjazdu egzaminacyjnego.

  

 WYMAGANE DOKUMENTY

 

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)

2) dyplom ukończenia szkoły wyższej

3) fotografia o wymiarach 37 x 52mm

4) kserokopia dowodu osobistego

5) życiorys

6) potwierdzenie opłaty wpisowej.

 

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne, należy przedłożyć stosowny dokument.

 

Studia w systemie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie niestacjonarnym, Absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

 

Kontakt w sprawie rekrutacji znajduje się w zakładce kontakt z nami.