PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ

 

appetite

Studia Podyplomowe 3 semestralne – prowadzone e-learningowo - NOWOŚĆ !

 

Zawód pedagoga to profesja twórczego przewodnictwa na drodze rozwoju dzieci, młodzieży jak też i osób dorosłych. Nieustanie toczący się spór o istotę wychowana stawia pedagogów przed skomplikowanym dylematem wyboru wartości zasadniczych i dotyczy odpowiedzi na pytanie: czy człowiek powinien być wierny podstawowym wartościom, czy też powinien poddawać się prądowi przemian? Czy powinien zmierzać ku źródłom, czy też nowym perspektywom, być wierny klasyce czy awangardzie? Z tych właśnie powodów, studenci naszego kierunku będą mieli możliwość twórczego poszukiwania własnej drogi.

 

CEL STUDIÓW


 Studia pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy wychowawczo–opiekuńczej zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi. Przygotowują wychowawców, pedagogów, nauczycieli do sprostania nowym wymaganiom stawianym polskiej szkole. Pozyskana wiedza pozwoli przeprowadzić zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym mające przygotować uczniów, wychowanków do aktywnego, twórczego i akceptowanego społecznie sposobu funkcjonowania
w grupie społecznej czy zawodowej. Celem tych studiów jest wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi i kierowaniem grupą oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć o charakterze socjoterapeutycznym i profilaktycznym.


ADRESACI

 

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich przygotowujący się do wykonywania zawodu pedagoga w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych.


UZYSKIWANE KWALIFIKACJE


Absolwent studiów podyplomowych zostanie wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności
w zakresie:

  • najbardziej istotnych problemów pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej;
  • wybranych zagadnień prawa rodzinnego;
  • specyfiki przebiegu procesu wychowawczego w małych grupach;
  • rozpoznawania zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży;
  • właściwego doboru metod socjoterapii;
  • projektowania strategii interwencji pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych;
  • diagnozowania podstawowych środowisk wychowawczych;
  • planowania i organizowania zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym
  • i socjoterapeutycznym.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze pedagoga w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, świetlicach środowiskowych itp.


PROGRAM STUDIÓW


Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

1)        Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

2)        Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej i rozwojowej.

3)        Podstawy socjologii wychowania.

4)        Pedagogika społeczna.

5)        Teoretyczne podstawy socjoterapii.

6)        Podstawy prawa rodzinnego, opiekuńczego i dla nieletnich.

7)        Projektowanie programów profilaktyczno-wychowawczych.

8)        Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej.

9)        Podstawy diagnozy psychopedagogicznej.

10)    Warsztaty umiejętności wychowawczych.

11)    Metodyka prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych.

12)    Mediacja i negocjacja w pracy pedagoga.

13)    Metodyka wspomagania rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.

14)    Interwencja kryzysowa - podstawowe założenia.

15)    Media w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

16)    Metodyka pracy z rodziną.

17)    Podstawy profilaktyki i terapii uzależnień.

18)    Wybrane zagadnienia zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży.

19)    Wybrane metody terapii zajęciowej.

20)    Warsztaty udzielenia pomocy przedmedycznej.

21)    Instytucjonalny system wsparcia dziecka i rodziny w Polsce.

22)    Doradztwo osobiste i zawodowe.

23)    Podstawowe założenia metodyki pracy pedagoga ulicznego.

24)    Podstawy organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach opiekuńczego-wychowawczych i edukacyjnych.

25)    Projekt badawczy w pracy pedagoga.

Czas trwania: 520 godzin (w tym 150 godzin praktyk organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych)

Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS


METODA KSZTAŁCENIA


Nauczanie teorii odbywa się poprzez e-learning (za pośrednictwem sieci Internet). Słuchacz podczas trwania studiów ma zapewnioną opiekę merytoryczną ze strony nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot, (stymuluje proces dydaktyczny, pomaga w przyswojeniu materiału udziela wyjaśnień itp.)

Słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętności praktyczne zdobyte podczas treningów i warsztatów. Nauczanie odbywa się poprzez case study, qizy wiedzy
i testy kompetencji. Ponadto student będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji, w trakcie których przeanalizuje z prowadzącym problemy, z którymi boryka się w swojej pracy zawodowej.

Warsztaty (1 x semestr)

Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści, doświadczeni trenerzy, terapeuci, profilaktycy, którzy, na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.

Warsztaty realizowane są podczas zjazdów egzaminacyjnych. Będą odbywały się w Warszawie, Krakowie lub Suchej Beskidzkiej, w zależności od tego skąd będzie dojeżdżała największa ilość słuchaczy.

 

Początek zajęć: semestr letni rok akademicki 2017-2018 (uruchomienie zajęć uzależnione jest od  zebrania się grupy).

Wysokość opłaty: 3900 zł (za 3 semestry).

Organizacja zajęć e-learningowych

Materiały na kolejne bloki tematyczne udostępniane będą co drugą sobotę miesiąca. Studia odbywają się w systemie semestralnym, a realizowane są e-learningowo w połączeniu z formą niestacjonarną.   Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie zjazdu egzaminacyjnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)

2) dyplom ukończenia szkoły wyższej

3) fotografia o wymiarach 37 x 52mm

4) kserokopia dowodu osobistego

5) życiorys

6) potwierdzenie opłaty wpisowej.

 

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne, należy przedłożyć stosowny dokument.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA

 

•    udział w zajęciach w formie elektronicznej (e-learning) i stacjonarnej oraz przedłożenie dokumentacji z odbytych praktyk

•    uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów z poszczególnych przedmiotów

•    wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Studia w systemie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie niestacjonarnym, Absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

 

Kontakt w sprawie rekrutacji znajduje się w zakładce kontakt z nami.