RESOCJALIZACJA Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ

res

Studia Podyplomowe 2 semestralne – prowadzone e-learningowo - NOWOŚĆ !

 

Jeśli interesuje Cię działalność wychowawcza i resocjalizacyjna w placówkach edukacyjnych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych – to na tych studiach znajdziesz możliwość uzupełnienia wiedzy i doświadczenia. Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności stosowania różnych form wsparcia profilaktycznego i resocjalizacyjnego, jak również organizowania konkretnej pomocy psychopedagogicznej wychowankom i grupom społecznym

 

CEL STUDIÓW

 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę oraz niezbędne umiejętności do pracy resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w takich miejscach jak: placówki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady karne czy rodzinna piecza zastępcza.


ADRESACI

 

Studia są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne.

  

UZYSKIWANE KWALIFIKACJE

 

Absolwent studiów podyplomowych zostanie wyposażony w podstawową wiedzę
i umiejętności w zakresie:

- resocjalizacji i profilaktyki osób nieprzystosowanych społecznie,

- diagnozy resocjalizacyjnej,

- profilaktyki i terapii zaburzeń w zachowaniu.

 

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje niezbędne do pracy 
z podopiecznymi w instytucjach penitencjarnych, resocjalizacyjnych, wychowawczych, socjoterapeutycznych, socjalizacyjnych tj. w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz wszelkiego typu placówkach wsparcia dziennego. Ponadto absolwent pozyska kwalifikacje z zakresu przeprowadzania diagnozy i programowania oddziaływań korygujących, doboru właściwych metod, technik
w pracy wychowawczo-profilaktycznej.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Program studiów został przygotowany zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131),

 - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575).

 

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

1)        Prawne podstawy resocjalizacji.

2)        Pedagogika penitencjarna (w treściach programowych uwzględniono socjologię instytucji totalitarnych).

3)        Pedagogika probacyjna.

4)        Podkultury dewiacyjne.

5)        Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej ( teoretyczne podstawy).

6)        Modyfikacja zachowań osób nieprzystosowanych (metody wpływu).           

7)        Diagnoza resocjalizacyjna.

8)        Resocjalizacja nieletnich.

9)        Historia myśli penitencjarnej (resocjalizacyjnej) i teorie przestępczości.

10)    Projektowanie oddziaływań resocjalizacyjnych.

11)    Readaptacja społeczna.

12)    Psychologia penitencjarna.

13)    Socjologia (z elementami patologii społecznych).

14)    Mediacje i negocjacje.

15)    Terapia przez sztukę - warsztaty umiejętności wychowawczych.

16)    Warsztaty z zakresu oddziaływań resocjalizacyjnych.

17)    Etyka zawodowa w pracy resocjalizacyjnej.

18)    Profilaktyka i psychoprofilaktyka.

 

Czas trwania: 240 godzin (w tym 20 godzin praktyk).

Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS.

 

METODA KSZTAŁCENIA

 

Nauczanie teorii odbywa się poprzez e-learning (za pośrednictwem sieci Internet). Słuchacz podczas trwania studiów ma zapewnioną opiekę merytoryczną ze strony nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot, (stymuluje proces dydaktyczny, pomaga
w przyswojeniu materiału, udziela wyjaśnień itp.)

 

Słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również
w umiejętności praktyczne zdobyte podczas treningów i warsztatów. Nauczanie odbywa się poprzez case study, qizy wiedzy i testy kompetencji. Ponadto student będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji, w trakcie których przeanalizuje z prowadzącym problemy, z którymi boryka się w swojej pracy zawodowej.

 

Warsztaty (1 x semestr)

 

Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści, doświadczeni trenerzy, terapeuci, profilaktycy, którzy, na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.

Warsztaty realizowane są podczas zjazdów egzaminacyjnych. Będą odbywały się
w Warszawie, Krakowie lub Suchej Beskidzkiej, w zależności od tego skąd będzie dojeżdżała największa ilość słuchaczy.

 

Początek zajęć: semestr zimowy rok akademicki 2017-2018

 

Wysokość opłaty: 2400 zł (za 2 semestry)

 

Organizacja zajęć e-learningowych

Materiały na kolejne bloki tematyczne udostępniane będą co drugą sobotę miesiąca. Studia odbywają się w systemie semestralnym, a realizowane są e-learningowo w połączeniu z formą niestacjonarną. Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie zjazdu egzaminacyjnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)

2) dyplom ukończenia szkoły wyższej

3) fotografia o wymiarach 37 x 52mm

4) kserokopia dowodu osobistego

5) życiorys

6) potwierdzenie opłaty wpisowej.

 

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne, należy przedłożyć stosowny dokument.


WARUNKI UKOŃCZENIA


•    udział w zajęciach w formie elektronicznej (e-learning) i stacjonarnej oraz przedłożenie dokumentacji z odbytych praktyk

•    uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów z poszczególnych przedmiotów

•    wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Studia w systemie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie niestacjonarnym, Absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

 

Kontakt w sprawie rekrutacji znajduje się w zakładce kontakt z nami.