PSYCHODIETETYKA

 

appetite

Studia Podyplomowe 2 semestry – prowadzone e-learningowo, uzupełnione o inspirujące warsztaty psychodietetyczne  NOWOŚĆ!

 

Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę medyczną dotyczącą żywienia i zdrowia z wiedzą psychologiczną. Multidyscyplinarne podejście do problemu pozwala skuteczniej pomagać ludziom w zmianie stylu życia, która służy poprawie zdrowia, samopoczucia i wyglądu.

 

CEL STUDIÓW

 

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów i uwarunkowań odżywiania,  kształtowania nawyków żywieniowych i zachowań zdrowotnych. Wzbogacenie wiedzy i rozwój umiejętności w obszarze psychologicznych, społecznych przyczyn zaburzeń odżywiania i ich diagnozy, powstawania chorób związanych  z niewłaściwym odżywaniem. Zapoznanie m.in.: z zasadami zdrowego żywienia, z wpływem żywienia na wzmocnienie i zachowanie zdrowia oraz na proces zdrowienia, z istotą i znaczeniem metod terapii zaburzeń odżywiania. Zdobycie umiejętności w zakresie  skutecznej  komunikacji z osobami z zaburzeniami jedzenia ( otyłość, anoreksja, bulimia, uzależnienia od jedzenia),  w efektywnym motywowaniu do zmiany nawyków żywieniowych oraz stylu życia.


ADRESACI

 

Studia podyplomowe  Psychodietetyka  skierowane są do Osób, dla których pogłębiona wiedza i umiejętności z zakresu psychologii i dietetyki są niezbędne w realizacji ich pracy zawodowej, w integralnym i profesjonalnym wspieraniu pacjenta/klienta. Należą do nich: dietetycy, technolodzy żywności, terapeuci, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy i psychoterapeuci, pedagodzy, nauczyciele, edukatorzy zdrowia. W studiach mogą uczestniczyć absolwenci: nauk medycznych, przyrodniczych, społecznych, absolwenci studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich.

 

PROGRAM STUDIÓW


Program studiów łączy wiedzę z wybranych obszarów psychologii i dietetyki, obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

1.Żywienie człowieka
2. Podstawy dietetyki
3. Fizjologia żywienia
4. Psychologia żywienia 
5. Zaburzenia odżywiania
6. Otyłość jako choroba cywilizacyjna 
7. Psychologia motywacji 
8. Emocje a odżywianie
9. Elementy dietoterapii
10. Psychodietetyka w onkologii
11. Zdrowie psychiczne a odżywianie
12. Kliniczny zarys chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem
13. Metody terapii osób z zaburzeniami odżywiania
14. Komunikacja z pacjentem/klientem, metody wspierające i motywujące
15. Coaching zdrowia z elementami diet coachingu
16. Poradnictwo dietetyczne
17. Aktywność fizyczna w psychodietetyce
18. Rodzina a kształtowanie nawyków żywieniowych
19. Warsztaty psychodietetyczne

 

Czas trwania: 200 godzin, 2 semestry

Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS


METODA KSZTAŁCENIA


Nauczanie teorii odbywa się poprzez e-learning (za pośrednictwem sieci Internet). Słuchacz podczas trwania studiów ma zapewnioną opiekę merytoryczną ze strony nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot (stymuluje proces dydaktyczny, pomaga w przyswojeniu materiału, udziela wyjaśnień itp.).

Słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętności praktyczne zdobyte podczas inspirujących warsztatów prowadzonych przez doświadczonych psychodietetyków.

Nauczanie odbywa się poprzez case study, quizy wiedzy i testy kompetencji. Ponadto słuchacz będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji, w trakcie których przeanalizuje z prowadzącym problemy, z którymi boryka się w swojej pracy zawodowej.

Warsztaty (1 x semestr)

Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści, wykładowcy akademiccy, praktykujący psychodietetycy, doświadczeni trenerzy, coachowie.

Warsztaty realizowane są podczas zjazdów egzaminacyjnych.

Początek zajęć: semestr zimowy rok akademicki 2017-2018.

Wysokość opłaty: 2400 zł (za 2 semestry).

Organizacja zajęć e-learningowych

Materiały na kolejne bloki tematyczne udostępniane będą co drugą sobotę miesiąca. Studia odbywają się w systemie semestralnym, a realizowane są e-learningowo w połączeniu z formą niestacjonarną.   Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni po zakończeniu semestru w trakcie zjazdu egzaminacyjnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)

2) dyplom ukończenia szkoły wyższej

3) fotografia o wymiarach 37 x 52mm

4) kserokopia dowodu osobistego

5) życiorys

6) potwierdzenie opłaty wpisowej.

 

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne, należy przedłożyć stosowny dokument.


WARUNKI UKOŃCZENIA

 

•    udział w zajęciach w formie elektronicznej (e-learning) i stacjonarnej oraz przedłożenie dokumentacji z odbytych praktyk

•    uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów z poszczególnych przedmiotów

•    wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Studia w systemie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie niestacjonarnym, Absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

 

Kontakt w sprawie rekrutacji znajduje się w zakładce kontakt z nami.